Úradné preklady

Pre fyzické osoby vyhotovujeme najčastejšie úradné preklady potrebné pri vycestovaní do cudziny za účelom štúdia, resp. za prácou, ďalej pri vybavovaní formalít týkajúcich sa sobáša v zahraničí, pri súdnych sporoch so zahraničnými subjektami, prípadne pri vysťahovaní do zahraničia alebo po návrate domov. Najčastejšie ide o vysvedčenia, diplomy, certifikáty, rodné list a sobášne listy, súdne rozhodnutia, rôzne potvrdenia, čestné vyhlásenia, pracovné zmluvy, výpisy z registra trestov.

Pre firemných klientov väčšinou pripravujeme úradné preklady listín z oblasti obchodné práva, napr. kúpne zmluvy, licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, o obchodnom zastúpení, o otvorení akreditívu, o bežnom účte a podobne. Patria sem aj úradné preklady apostil a notárskych doložiek či výpisov z obchodného registra.


Úradný prekladateľ


Činnosť úradného prekladateľa, ktorej konečným produktom je samotný úradný preklad, inak nazývaný aj súdny preklad či súdne overený preklad, riadi Zákon č. 382/2004 Z.z., t.j. zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Zákon kladie na úradného prekladateľa vysoké nároky - úradným prekladateľom sa môže stať len človek, ktorý splnil všetky podmienky podľa uvedeného zákona a ktorý je zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Týmito podmienkami je bezúhonnosť, potrebná prax, absolvovanie špecializovaného vzdelania a úspešné zloženie odbornej skúšky.

Každý úradný prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti a toto poistenie musí trvať počas celého výkonu činnosti.

Identifikačným znakom úradného prekladateľa je úradná pečiatka modrej farby (tzv. okrúhla pečiatka so štátnym znakom SR) a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby, t.j. zadávateľa úradného prekladu, preukazuje.

Podľa zákona je úradný prekladateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti.

Otázky a odpovede

Nezáväzná kalkulácia

Meno / Spoločnosť:
Telefonický kontakt:
E-mail*:
Termín vyhotovenia*:
Priložiť dokument*