Cenník

Výšku odmeny za prekladateľský úkon stanovuje Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov -odmena prekladateľa sa určí na základe počtu strán úradného prekladu. Za každú aj začatú stranu prekladu je to suma 19,92 eura. Pritom za jednu stranu prekladu sa považuje text, ktorý obsahuje 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier alebo inak povedané text o rozsahu 1800 znakov (v prekladateľskej praxi tomu hovoríme „normostrana“ – skratka NS).

Napriek tomu, že zákon umožňuje úradnému prekladateľovi účtovať plnú sadzbu za každú aj začatú stranu (normostranu), my vychádzame klientom v ústrety tým, že účtujeme cenu, ktorá zodpovedá skutočnému rozsahu preloženého textu, pričom za úradný preklad dokumentov o rozsahu menšom ako 0,5 normostrany účtujeme len 10,00 eur!

Okrem toho ponúkame výhodné ceny úradných prekladov tzv. „štandardizovaných“ dokumentov – patria sem hlavne doklady o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške) a matričné doklady (napr. rodný list, sobášny list).
Uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

ÚRADNÝ PREKLAD CENA ZA STRANU
Bežný termín (2 – 3 dni) € 19,92
Do 48 hodín € 23,90
“Expres” do 24 hodín € 27,90
Korektúra iného prekladu € 6,64
   
VYUŽITE VÝNIMOČNÉ CENY!  
Výhodná cena štandardizovaných prekladov € 16,60*
Preklad o rozsahu menšom ako 0,5 NS € 10,00*

* Uvedené ceny sú za celý dokument. Úradný preklad Vám bez príplatku dodáme do 24 hodín. Cena platí pri preklade dokumentov zo slovenského do anglického jazyka.
Objednávka prekladu

Kontaktný formulár

Nezáväzná kalkulácia

Meno / Spoločnosť:
Telefonický kontakt:
E-mail*:
Termín vyhotovenia*:
Priložiť dokument*